nauki ścisłe
dodano: 2018-05-17
Zapraszamy na Wydział Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM)

 

Zapraszamy na Wydział Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM) do podjęcia nowych studiów:
Physics of Advanced Materials for Energy Processing – PAMEP prowadzonych w języku angielskim

Tematyka i profil studiów PAMEP:

 •  Studia PAMEP są studiami II stopnia (studia magisterskie). Od kandydatów oczekujemy: znajomości  zagadnień i problemów z dziedzin nauk ścisłych lub technicznych, udokumentowanej posiadaniem tytułu zawodowego licencjata lub inżyniera, oraz umiejętności posługiwania się językiem angielskim, pozwalającej na uczestnictwo w zajęciach.
 • Program studiów koncentruje się na fizyce materiałów, łącząc badania eksperymentalne i symulacje numeryczne z teorią. W toku studiów student zapozna się z procesami fizycznymi  i nowymi materiałami, które znajdują (lub mogą znaleźć) zastosowanie w pozyskiwaniu, przetwarzaniu, przechowywaniu i oszczędzaniu energii.  Choć zajęcia dotyczą głównie fizyki, to ich tematyka obejmuje również zagadnienia z dyscyplin pokrewnych: chemii,  biologii i inżynierii materiałowej. Z tego względu zajęcia prowadzone są we współpracy z Centrum Nanobiomedycznym UAM oraz Wydziałem Chemii UAM.
 • Prace magisterskie będą realizowane pod opieką kadry naukowej, prowadzącej badania dotyczące nowych materiałów i przetwarzania energii. Jednocześnie, są to naukowcy aktywnie publikujący swoje prace w uznanych czasopismach naukowych.
 • W ramach studiów student będzie uczestniczył w specjalistycznych kursach poświęconych nowoczesnym technikom charakteryzowania i wytwarzania materiałów oraz dotyczących metod teoretycznych i symulacji komputerowych w fizyce materiałowej.

Nowatorskie podejście do studiów magisterskich PAMEP:

 • Celem pracy magisterskiej będzie przeprowadzenie badań naukowych, które mogą być podstawą do przygotowania publikacji naukowej ze współautorstwem studenta. Opublikowana praca naukowa może stanowić pracę magisterską. Doświadczenie badawcze i aktywność publikacyjna zapoczątkowana na wczesnym etapie kariery naukowej jest przepustką do pracy w wielu prestiżowych ośrodkach, uczelniach i firmach.
 • Program studiów przewiduje odbycie 10-tygodniowych staży w ośrodkach naukowych poza Wydziałem Fizyki UAM lub w firmach zewnętrznych, podczas ostatniego semestru studiów. Umożliwi to poznanie, w ramach studiów, innych grup badawczych lub wdrożeniowych i zaznajomienie się z różnymi modelami kariery zawodowej.
 • Zapewniany indywidualne podejście do studentów, bliski kontakt z promotorem i aktywnymi grupami badawczymi już od drugiego semestru studiów. Ponadto, studenci mają swobodę wyboru większości wykładów i kursów.
 • W toku studiów organizujemy wspólne seminaria z udziałem wszystkich studentów PAMEP.

 

Profil absolwenta PAMEP:

 • Student zdobędzie wiedzę i umiejętności dotyczące aktywności badawczej i wdrożeniowej w szybko rozwijających się dziedzinach nauk fizycznych i technicznych, będących podstawą innowacyjnej gospodarki.
 • Celem studiów jest przygotowanie studenta do kariery naukowej (przyszli doktoranci) lub do pracy w firmach, w których znajomość specyfiki badań naukowych jest bardzo istotna (np. w firmach prowadzących prace badawcze, prace wdrożeniowe, produkujących lub serwisujących zaawansowane urządzenia pomiarowe, czy też w firmach pośredniczących w kontaktach między nauką a przemysłem).
 • Ukończenie studiów ułatwi zatrudnienie w instytucjach naukowych, laboratoriach badawczych i przemysłowych, firmach zaawansowanej technologii oraz stworzy większe szanse na rozpoczęcie własna działalności gospodarczej w dziedzinie nowoczesnych technologii.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie: www.pamep.home.amu.edu.pl
W razie pytań prosimy o kontakt na adres: pamep@amu.edu.pl

Wydział Fizyki UAM oferuje również inne atrakcyjne studia w języku polskim:

 • licencjackie: Akustyka, Astronomia, Optyka Okularowa i Optometria, Biofizyka Molekularna, Fizyka, Fizyka Medyczna, Reżyseria Dźwięku, Technologie Komputerowe;
 • magisterskie: Akustyka, Aplikacje Internetu Rzeczy, Astronomia, Biofizyka, Fizyka, Fizyka Medyczna, Optometria, Studia Nauczycielskie.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.fizyka.amu.edu.pl

Aparatura i zaplecze

Wydział Fizyki UAM dysponuje bardzo dużym potencjałem dydaktycznym, zarówno pod względem kadrowym, jak i infrastrukturalnym, posiadając rozbudowane pracownie, bibliotekę, centrum dydaktyczne z salami wykładowymi w jednym, przestronnym i wygodnym budynku. Wydział zlokalizowany jest na nowoczesnym Uniwersyteckim Kampusie Morasko, położonym w pobliżu kompleksów leśnych północnej części Poznania, wraz z szeregiem innych wydziałów i jednostek Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Wydział Fizyki UAM posiada imponujący potencjał aparaturowy, mając do dyspozycji wiele układów pomiarowych unikalnych nie tylko w skali naszego kraju, ale również wyróżniających się w naszym rejonie Europy. Wśród aparatury wykorzystywanej w badaniach i szkoleniu studentów warto wymienić:

 • laboratorium badań nanostrukturalnych SAXS z systemem XEUSS 2.0, wysoce wydajnym źródłem promieniowania X,  hybrydowym detektorem promieniowania synchrotronowego oraz przystawkami temperaturowymi;
 • laboratorium badań strukturalnych z dyfraktometrem rentgenowskim, różnicowym kalorymetrem skaningowym oraz analizatorem termograwimetrycznym;
 • laboratoria ultraszybkiej spektroskopii laserowej, w tym układy czasowo-rozdzielczej spektroskopii emisyjnej i absorpcyjnej (w zakresie detekcji od ultrafioletu do średniej podczerwieni) z rozdzielczością czasową od 100 femtosekund;
 • układy do dynamicznego i impulsowego badania rozpraszania światła;
 • nowoczesne spektrometry NMR (w tym impulsowe oraz pracujące w niskich temperaturach), rozpraszania Brillouina, korelacji fluorescencji i EPR;
 • analizatory impedancji, potencjostaty, symulatory światła, spektrometry absorpcyjne, mikroskopy optyczne  i spektrofluorymetry.

Wydział Fizyki współpracuje także ściśle z Centrum Nanobiomedycznym UAM (www.cnbm.amu.edu.pl), które posiada laboratoria z unikatową aparaturą badawczą o wartości prawie 100 mln złotych, obejmującą, miedzy innymi, mikroskopy elektronowe i sił atomowych, spektrometry NMR, dyfraktometry proszkowe i cienkowarstwowe, układy do naparowywania, osadzania atomowego i trawienia jonowego oraz układy do bioobrazowania.

Badania naukowe:

Pracownicy Wydziału Fizyki UAM prowadzą zaawansowane badania w zakresie nauk fizycznych oraz w dziedzinach interdyscyplinarnych na styku fizyki, chemii, biologii, medycyny i inżynierii materiałowej. O prestiżu prac badawczych świadczą publikacje w renomowanych czasopismach naukowych. Średnio w ciągu każdego roku pracownicy Wydziału Fizyki UAM są współautorami ponad 120 prac w czasopismach o rankingu ministerialnym powyżej 35 pkt., w tym ponad 10 publikacji w najlepszych czasopismach na świecie o punktacji 45 i 50 pkt. Wiele z tych prac związanych jest z badaniami materiałowymi oraz przetwarzaniem energii, odpowiadającymi tematyce studiów PAMEP.

W zakresie badań teoretycznych Wydział Fizyki UAM wyróżnia się m.in. w następujących badaniach:

 • modelowanie polimerów i kopolimerów z wykorzystaniem dynamiki molekularnej;
 • obliczenia ab-initio struktury elektronowej nanoskopowych układów warstwowych i molekularnych interesujących z punktu widzenia nanotechnologii;
 • symulacje komputerowe petaskalowe i modelowanie fenomenologiczne nanomagnetyków molekularnych w celu określenia ich własności i zastosowań w elementach pamięci komputerowych i procesorach kwantowych;
 • badania teoretyczne w zakresie fizyki silnie skorelowanych układów elektronowych, nadprzewodnictwa, uporządkowań ładunkowych oraz magnetyzmu;
 • badania w dziedzinie fizyki ultrazimnych gazów atomowych, w tym sieci optycznych, bozonowych i fermionowych;
 • badania stanów elektronowych i transportu w nanostrukturach, w szczególności w układach 2D takich jak grafen;
 • badania nad dynamiką fal spinowych i sztucznymi kryształami magnonicznymi do kontroli dynamiki fal spinowych pod kątem zastosowań do przetwarzania informacji;
 • badania nad metamateriałami i kryształami fotonicznymi do zastosowań w nanofotonice;
 • szerokie badania w zakresie spintroniki, w szczególności badanie zaworów spinowych, nanooscylatorów i efektów związanych z oddziaływaniami spinowo-orbitalnymi w układach molekularnych i kropkach kwantowych.

Wśród przykładowych tematyk związanych z badaniami eksperymentalnymi na Wydziale Fizyki UAM można wymienić:

 • badania nad grafenem i innymi materiałami węglowymi, w tym wyznaczanie oddziaływania elektronowo-fononowego na powierzchni i w materiałach dwuwymiarowych;
 • badania materiałów do fotowoltaiki pod wysokim ciśnieniem, w szczególności organiczno-nieorganicznych halogenków perowskitowych pod kątem powiązania struktury krystalograficznej z przerwą energetyczną materiału;
 • badania zjawisk fizycznych i chemicznych zachodzących na granicy faz oraz w materiałach porowatych, w tym badania adsorpcji i przejść fazowych cząsteczek w porach i nanostrukturach;
 • wytwarzanie i charakteryzowanie fotoogniw sensybilizowanych barwnikami oraz fotoogniw perowskitowych, w szczególności wyznaczanie dynamiki procesów transferu ładunku za pomocą spektroskopii laserowej i impedancyjnej;
 • badania nad pierwotnymi procesami fotosyntezy oraz ich wykorzystaniem w prototypowych konstrukcjach ogniw słonecznych za pomocą metod elektrochemicznych i spektroskopii optycznej;
 • badania dynamiki molekularnej substancji aktywnych farmakologicznie za pomocą spektroskopii neutronowej i optycznej w połączeniu z eksperymentami NMR.

Ponadto, w ramach Centrum Nanobiomedycznego UAM, prowadzane są badania m. in. w zakresie energii (nanokompozyty krzemowe, niskowymiarowe materiały węglowe oraz nanomateriały do fotoelektrochemicznego i elektrycznego rozszczepiania wody), fizykochemii powierzchni, sensorów oraz otrzymywania i funkcjonalizacji szerokiej grupy nanomateriałów o różnych rozmiarach i wymiarowości. Studia PAMEP związane są także ze współpracą z Wydziałem Chemii UAM w zakresie badań nad nanomateriałami do up-konwersji, fotofizyką, syntezą organiczną i wytwarzaniem fotoogniw barwnikowych.

 

 

Adres:

Wydział Fizyki

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

ul. Umultowska 85, 61-614 Poznań

Drukuj »
Aktualne numery
09/2021
10/2020 - specjalny
Kalendarium
Wrzesień
19
W 1982 r.  - pierwsze znane użycie emotikonów :-) i :-(
Warto przeczytać
Natura szaleje. Gdy dojdziemy do podstawowych praw fizyki, do samego fundamentu, znajdziemy się w domenie szaleństwa i chaosu, gdzie wiedza staje się wyobraźnią i odwrotnie. To miejsce, w którym na każdym kroku czają się wszechświaty równoległe i zadziwiające paradoksy, a przedmioty nie muszą zważać na przestrzeń ani czas.

Logowanie

Nazwa użytkownika

Hasło

dodano: 2018-05-17
Zapraszamy na Wydział Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM)

 

Zapraszamy na Wydział Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM) do podjęcia nowych studiów:
Physics of Advanced Materials for Energy Processing – PAMEP prowadzonych w języku angielskim

Tematyka i profil studiów PAMEP:

 •  Studia PAMEP są studiami II stopnia (studia magisterskie). Od kandydatów oczekujemy: znajomości  zagadnień i problemów z dziedzin nauk ścisłych lub technicznych, udokumentowanej posiadaniem tytułu zawodowego licencjata lub inżyniera, oraz umiejętności posługiwania się językiem angielskim, pozwalającej na uczestnictwo w zajęciach.
 • Program studiów koncentruje się na fizyce materiałów, łącząc badania eksperymentalne i symulacje numeryczne z teorią. W toku studiów student zapozna się z procesami fizycznymi  i nowymi materiałami, które znajdują (lub mogą znaleźć) zastosowanie w pozyskiwaniu, przetwarzaniu, przechowywaniu i oszczędzaniu energii.  Choć zajęcia dotyczą głównie fizyki, to ich tematyka obejmuje również zagadnienia z dyscyplin pokrewnych: chemii,  biologii i inżynierii materiałowej. Z tego względu zajęcia prowadzone są we współpracy z Centrum Nanobiomedycznym UAM oraz Wydziałem Chemii UAM.
 • Prace magisterskie będą realizowane pod opieką kadry naukowej, prowadzącej badania dotyczące nowych materiałów i przetwarzania energii. Jednocześnie, są to naukowcy aktywnie publikujący swoje prace w uznanych czasopismach naukowych.
 • W ramach studiów student będzie uczestniczył w specjalistycznych kursach poświęconych nowoczesnym technikom charakteryzowania i wytwarzania materiałów oraz dotyczących metod teoretycznych i symulacji komputerowych w fizyce materiałowej.

Nowatorskie podejście do studiów magisterskich PAMEP:

 • Celem pracy magisterskiej będzie przeprowadzenie badań naukowych, które mogą być podstawą do przygotowania publikacji naukowej ze współautorstwem studenta. Opublikowana praca naukowa może stanowić pracę magisterską. Doświadczenie badawcze i aktywność publikacyjna zapoczątkowana na wczesnym etapie kariery naukowej jest przepustką do pracy w wielu prestiżowych ośrodkach, uczelniach i firmach.
 • Program studiów przewiduje odbycie 10-tygodniowych staży w ośrodkach naukowych poza Wydziałem Fizyki UAM lub w firmach zewnętrznych, podczas ostatniego semestru studiów. Umożliwi to poznanie, w ramach studiów, innych grup badawczych lub wdrożeniowych i zaznajomienie się z różnymi modelami kariery zawodowej.
 • Zapewniany indywidualne podejście do studentów, bliski kontakt z promotorem i aktywnymi grupami badawczymi już od drugiego semestru studiów. Ponadto, studenci mają swobodę wyboru większości wykładów i kursów.
 • W toku studiów organizujemy wspólne seminaria z udziałem wszystkich studentów PAMEP.

 

Profil absolwenta PAMEP:

 • Student zdobędzie wiedzę i umiejętności dotyczące aktywności badawczej i wdrożeniowej w szybko rozwijających się dziedzinach nauk fizycznych i technicznych, będących podstawą innowacyjnej gospodarki.
 • Celem studiów jest przygotowanie studenta do kariery naukowej (przyszli doktoranci) lub do pracy w firmach, w których znajomość specyfiki badań naukowych jest bardzo istotna (np. w firmach prowadzących prace badawcze, prace wdrożeniowe, produkujących lub serwisujących zaawansowane urządzenia pomiarowe, czy też w firmach pośredniczących w kontaktach między nauką a przemysłem).
 • Ukończenie studiów ułatwi zatrudnienie w instytucjach naukowych, laboratoriach badawczych i przemysłowych, firmach zaawansowanej technologii oraz stworzy większe szanse na rozpoczęcie własna działalności gospodarczej w dziedzinie nowoczesnych technologii.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie: www.pamep.home.amu.edu.pl
W razie pytań prosimy o kontakt na adres: pamep@amu.edu.pl

Wydział Fizyki UAM oferuje również inne atrakcyjne studia w języku polskim:

 • licencjackie: Akustyka, Astronomia, Optyka Okularowa i Optometria, Biofizyka Molekularna, Fizyka, Fizyka Medyczna, Reżyseria Dźwięku, Technologie Komputerowe;
 • magisterskie: Akustyka, Aplikacje Internetu Rzeczy, Astronomia, Biofizyka, Fizyka, Fizyka Medyczna, Optometria, Studia Nauczycielskie.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.fizyka.amu.edu.pl

Aparatura i zaplecze

Wydział Fizyki UAM dysponuje bardzo dużym potencjałem dydaktycznym, zarówno pod względem kadrowym, jak i infrastrukturalnym, posiadając rozbudowane pracownie, bibliotekę, centrum dydaktyczne z salami wykładowymi w jednym, przestronnym i wygodnym budynku. Wydział zlokalizowany jest na nowoczesnym Uniwersyteckim Kampusie Morasko, położonym w pobliżu kompleksów leśnych północnej części Poznania, wraz z szeregiem innych wydziałów i jednostek Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Wydział Fizyki UAM posiada imponujący potencjał aparaturowy, mając do dyspozycji wiele układów pomiarowych unikalnych nie tylko w skali naszego kraju, ale również wyróżniających się w naszym rejonie Europy. Wśród aparatury wykorzystywanej w badaniach i szkoleniu studentów warto wymienić:

 • laboratorium badań nanostrukturalnych SAXS z systemem XEUSS 2.0, wysoce wydajnym źródłem promieniowania X,  hybrydowym detektorem promieniowania synchrotronowego oraz przystawkami temperaturowymi;
 • laboratorium badań strukturalnych z dyfraktometrem rentgenowskim, różnicowym kalorymetrem skaningowym oraz analizatorem termograwimetrycznym;
 • laboratoria ultraszybkiej spektroskopii laserowej, w tym układy czasowo-rozdzielczej spektroskopii emisyjnej i absorpcyjnej (w zakresie detekcji od ultrafioletu do średniej podczerwieni) z rozdzielczością czasową od 100 femtosekund;
 • układy do dynamicznego i impulsowego badania rozpraszania światła;
 • nowoczesne spektrometry NMR (w tym impulsowe oraz pracujące w niskich temperaturach), rozpraszania Brillouina, korelacji fluorescencji i EPR;
 • analizatory impedancji, potencjostaty, symulatory światła, spektrometry absorpcyjne, mikroskopy optyczne  i spektrofluorymetry.

Wydział Fizyki współpracuje także ściśle z Centrum Nanobiomedycznym UAM (www.cnbm.amu.edu.pl), które posiada laboratoria z unikatową aparaturą badawczą o wartości prawie 100 mln złotych, obejmującą, miedzy innymi, mikroskopy elektronowe i sił atomowych, spektrometry NMR, dyfraktometry proszkowe i cienkowarstwowe, układy do naparowywania, osadzania atomowego i trawienia jonowego oraz układy do bioobrazowania.

Badania naukowe:

Pracownicy Wydziału Fizyki UAM prowadzą zaawansowane badania w zakresie nauk fizycznych oraz w dziedzinach interdyscyplinarnych na styku fizyki, chemii, biologii, medycyny i inżynierii materiałowej. O prestiżu prac badawczych świadczą publikacje w renomowanych czasopismach naukowych. Średnio w ciągu każdego roku pracownicy Wydziału Fizyki UAM są współautorami ponad 120 prac w czasopismach o rankingu ministerialnym powyżej 35 pkt., w tym ponad 10 publikacji w najlepszych czasopismach na świecie o punktacji 45 i 50 pkt. Wiele z tych prac związanych jest z badaniami materiałowymi oraz przetwarzaniem energii, odpowiadającymi tematyce studiów PAMEP.

W zakresie badań teoretycznych Wydział Fizyki UAM wyróżnia się m.in. w następujących badaniach:

 • modelowanie polimerów i kopolimerów z wykorzystaniem dynamiki molekularnej;
 • obliczenia ab-initio struktury elektronowej nanoskopowych układów warstwowych i molekularnych interesujących z punktu widzenia nanotechnologii;
 • symulacje komputerowe petaskalowe i modelowanie fenomenologiczne nanomagnetyków molekularnych w celu określenia ich własności i zastosowań w elementach pamięci komputerowych i procesorach kwantowych;
 • badania teoretyczne w zakresie fizyki silnie skorelowanych układów elektronowych, nadprzewodnictwa, uporządkowań ładunkowych oraz magnetyzmu;
 • badania w dziedzinie fizyki ultrazimnych gazów atomowych, w tym sieci optycznych, bozonowych i fermionowych;
 • badania stanów elektronowych i transportu w nanostrukturach, w szczególności w układach 2D takich jak grafen;
 • badania nad dynamiką fal spinowych i sztucznymi kryształami magnonicznymi do kontroli dynamiki fal spinowych pod kątem zastosowań do przetwarzania informacji;
 • badania nad metamateriałami i kryształami fotonicznymi do zastosowań w nanofotonice;
 • szerokie badania w zakresie spintroniki, w szczególności badanie zaworów spinowych, nanooscylatorów i efektów związanych z oddziaływaniami spinowo-orbitalnymi w układach molekularnych i kropkach kwantowych.

Wśród przykładowych tematyk związanych z badaniami eksperymentalnymi na Wydziale Fizyki UAM można wymienić:

 • badania nad grafenem i innymi materiałami węglowymi, w tym wyznaczanie oddziaływania elektronowo-fononowego na powierzchni i w materiałach dwuwymiarowych;
 • badania materiałów do fotowoltaiki pod wysokim ciśnieniem, w szczególności organiczno-nieorganicznych halogenków perowskitowych pod kątem powiązania struktury krystalograficznej z przerwą energetyczną materiału;
 • badania zjawisk fizycznych i chemicznych zachodzących na granicy faz oraz w materiałach porowatych, w tym badania adsorpcji i przejść fazowych cząsteczek w porach i nanostrukturach;
 • wytwarzanie i charakteryzowanie fotoogniw sensybilizowanych barwnikami oraz fotoogniw perowskitowych, w szczególności wyznaczanie dynamiki procesów transferu ładunku za pomocą spektroskopii laserowej i impedancyjnej;
 • badania nad pierwotnymi procesami fotosyntezy oraz ich wykorzystaniem w prototypowych konstrukcjach ogniw słonecznych za pomocą metod elektrochemicznych i spektroskopii optycznej;
 • badania dynamiki molekularnej substancji aktywnych farmakologicznie za pomocą spektroskopii neutronowej i optycznej w połączeniu z eksperymentami NMR.

Ponadto, w ramach Centrum Nanobiomedycznego UAM, prowadzane są badania m. in. w zakresie energii (nanokompozyty krzemowe, niskowymiarowe materiały węglowe oraz nanomateriały do fotoelektrochemicznego i elektrycznego rozszczepiania wody), fizykochemii powierzchni, sensorów oraz otrzymywania i funkcjonalizacji szerokiej grupy nanomateriałów o różnych rozmiarach i wymiarowości. Studia PAMEP związane są także ze współpracą z Wydziałem Chemii UAM w zakresie badań nad nanomateriałami do up-konwersji, fotofizyką, syntezą organiczną i wytwarzaniem fotoogniw barwnikowych.

 

 

Adres:

Wydział Fizyki

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

ul. Umultowska 85, 61-614 Poznań