REGULAMIN SERWISU Świat Nauki

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu określa się definicje następujących pojęć:

Serwis
Serwis internetowy dostępny pod adresem www.swiatnauki.pl prowadzony przez Polityka Sp. z o.o. SKA;

Użytkownik
Każda osoba fizyczna lub prawna korzystająca z usług dostępnych w Serwisie;

Właściciel
POLITYKA Spółka z o. o. S.K.A. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy02-309), ul. Słupecka 6, NIP: 7010363179, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000445981, wysokość kapitału zakładowego 152 740 zł  (słownie: sto pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset czterdzieści złotych), opłacony w całości, do której należy Serwis;

Regulamin
Niniejszy Regulamin korzystania z Serwisu;

Materiały
Wszelkie treści umieszczone w Serwisie przez Właściciela, w tym w szczególności artykuły, zdjęcia, grafiki;

2. Regulamin określa zasady świadczenia usługi drogą elektroniczną przez Właściciela, na rzecz Użytkowników Serwisu.


§ 2

Rodzaje usług

1. Serwis służy do propagowania treści popularnonaukowych. 

2. Właściciel świadczy usługi drogą elektroniczną, polegające w szczególności na:

  • bezpłatnym umożliwieniu Użytkownikom zapoznania się z Materiałami zawartymi w Serwisie, 

  • zamówieniu prenumeraty miesięcznika „Świat Nauki”, którego wydawcą jest Właściciel,

  • zamówieniu reklamy w miesięczniku „Świat Nauki”, którego wydawcą jest Właściciel.

3. Szczegółowe warunki świadczenia usługi prenumeraty, o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 3 zostały określone w zakładce „Prenumerata”.

4. Szczegółowe warunki świadczenia usług reklamowych, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 4 zostały określone w zakładce „Reklama”.


§ 3

Warunki świadczenia usług

1. Dostęp do Usług świadczonych przez Właściciela posiada każdy Użytkownik Serwisu, mający dostęp do publicznej sieci Internet. Dla prawidłowego działania Serwisu, należy skorzystać z jednej z poniższych przeglądarek internetowych:

Firefox 14 i nowsza, Chrome 21 i nowsza, Internet Explorer 8.2 i nowsza, Safari 5 i nowsza, Opera 11 i nowsza.

2. Dokonując jakiejkolwiek czynności w Serwisie Użytkownik zawiera z Właścicielem umowę o świadczenie usług.

3. Materiały zamieszczone w Serwisie są chronione prawem autorskim i mogą być wykorzystywane przez Użytkowników jedynie na ich użytek osobisty, z zastrzeżeniem § 3 ust. 4 Regulaminu. Jakiekolwiek inne wykorzystanie Materiałów bez zgody Właściciela lub innej osoby uprawnionej stanowi naruszenie prawa. 

4. Użytkownik może udostępniać Materiały znajdujące się w Serwisie na portalach społecznościowych (np. Facebook) przy pomocy tzw. wtyczek dostępnych w Serwisie.

5. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za dokonane przez Użytkowników oraz osoby trzecie naruszenia w zakresie § 3 ust. 3.

6. Właściciel zastrzega sobie prawo do wyłączenia Serwisu bez podawania przyczyn.

7. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub łączy, błędami w oprogramowaniu lub niedozwoloną ingerencją osób trzecich, nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych na kontach Użytkowników zarejestrowanych.


§ 4

Przetwarzanie danych osobowych

1. Właściciel przetwarza dane osobowe podawane przez Użytkowników zamówieniu prenumeraty lub zamówieniu reklamy zgodnie z Regulaminem.

2. Dane osobowe przetwarzane są przez Właściciela zgodnie zasadami wynikającymi z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”) oraz z przepisów krajowych.

3. Administratorem danych osobowych jest POLITYKA Spółka z o. o. S.K.A. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy02-309), ul. Słupecka 6, NIP: 7010363179, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000445981

4. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możliwy jest kontakt w następujących formach:

- e-mailowy, pod adresem: polityka@polityka.pl;

- listowny, pod adresem: Polityka Sp. z o.o. SKA, ul. Słupecka 6, 02-309 Warszawa.

5. Dane osobowe mogą być przetwarzane w celu realizacji umowy lub usługi, którą świadczy Właściciel na podstawie Regulaminu oraz ewentualnie obsługi złożonej reklamacji czy prowadzenia działań windykacyjnych związanych z tą umową/usługą. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, uprawniający Właściciela do przetwarzania danych niezbędnych do wykonania umowy. W sytuacji, kiedy Właściciel wymaga wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, oznacza to, że jest to dodatkowa usługa, której realizacja nie byłaby bez tej zgody możliwa. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym przypadku art. 6 lit. a) RODO. W zakresie w jakim dane osobowe znajdą się w dokumentach księgowych Właściciela, będą one przetwarzane w celach i granicach wynikających z ustawy z dnia 19 września 1994 r. o rachunkowości. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. W pewnych sytuacjach  dane mogą być przetwarzane również  w celach archiwalnych (dowodowych) na potrzeby wykazania w przyszłości określonych faktów, a także w celu oferowania Użytkownikom bezpośrednio (marketing bezpośredni) produktów i usług Właściciela, a także produktów i usług firm z nim współpracujących. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, uprawniający Właściciela do przetwarzania danych jeśli jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Właściciela.

6. W ramach struktury organizacyjnej Właściciela jako administratora, dostęp do danych osobowych Użytkowników mają jedynie upoważnieni pracownicy i współpracownicy.

Odbiorcami danych, w zależności od działań jakie podejmuje Właściciel, mogą natomiast być:

- partnerzy Właściciela, z którymi współpracuje łącząc produkty i usługi,

- działające na rzecz Właściciela firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, ubezpieczeniowe,

- firmy kurierskie i pocztowe,

- podmioty obsługujące płatności elektroniczne.

7. Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8. Okres przez jaki Właściciel może przetwarzać dane osobowe Użytkowników, uzależniony jest od podstawy prawnej stanowiącej przesłankę przetwarzania danych osobowych. Oznacza to, że:

- w przypadku przetwarzania danych w oparciu o realizację umowy lub usługi świadczonej na rzecz Użytkownika, dane mogą być przetwarzane przez okres realizacji tej umowy/usługi oraz rozpatrywania ewentualnej reklamacji czy podejmowanych działań windykacyjnych,

- w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, dane mogą być przetwarzane do momentu wycofania zgody lub zakończenia działań, dla których zgoda była wymagana,

- w przypadku przetwarzania danych osobowych z uwagi na ciążące na Właścicielu obowiązki wynikające z przepisów prawa, dane mogą być przetwarzane przez okres jaki określają te przepisy (np. ustawa o rachunkowości zobowiązuje do przechowywania dokumentów księgowych przez określony czas),

- w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Właściciela, dane mogą być przetwarzane do momentu ustania tego interesu (np. przez okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje.

9. W związku z przetwarzaniem przez Właściciela danych osobowych, Użytkownikowi przysługuje prawo do:

i)          dostępu do danych (informacji o przetwarzanych danych oraz uzyskania kopii tych danych);

ii)         sprostowania (poprawienia) danych;

iii)        usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie;

iv)        ograniczenia przetwarzania danych (wstrzymania operacji na danych lub nieusuwania danych);

v)         wniesienia sprzeciwu, co do danych osobowych, których podanie jest dobrowolne;

vi)        przeniesienia danych do innego administratora.

10. Użytkownik jest uprawniony do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważa, że przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów prawa.

11. Dane osobowe Użytkownik przekazuje Właścicielowi w sposób dobrowolny. Niepodanie wymaganych danych sprawi jednak, że nie będzie możliwe zawarcie umowy/korzystanie z usług Serwisu.

12. Właściciel nie zamierza profilować danych osobowych ani w inny sposób podejmować decyzji związanych z osobą Użytkownika na podstawie zautomatyzowanego przetwarzania danych.


§ 5

Postępowanie reklamacyjne

1. Wszelkie uwagi, jak również reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: polityka@polityka.pl 

2. Reklamacja powinna zawierać opis problemu oraz w przypadku Użytkownika zarejestrowanego dane pozwalające na jego identyfikację tj. co najmniej adres e-mail, przy pomocy którego dokonano rejestracji.

3. W przypadku zgłoszenia reklamacyjnego, odpowiedź zostanie udzielona przez Właściciela w ciągu 30 dni od dnia otrzymania reklamacji.


§ 6

Postanowienia końcowe

1. Regulamin jest publikowany na stronach Serwisu. Właściciel zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany wchodzą w życie z chwilą publikacji ujednoliconej wersji Regulaminu w Serwisie. Usługi świadczone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu świadczenia usługi.

2. W przypadku uznania nieważności któregokolwiek zapisu niniejszego Regulaminu, pozostałe zapisy zachowują pełną moc i skuteczność.

3. Każdy Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Korzystanie z usług Serwisu niewymagających rejestracji jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez Użytkownika niniejszego Regulaminu. Dokonując rejestracji w Serwisie, Użytkownicy zarejestrowani akceptują niniejszy Regulamin.

4. W przypadku braku zgody na warunki przedstawione w aktualnie obowiązującym Regulaminie dostępnym w Serwisie, Użytkownik zarejestrowany jest obowiązany zgłosić powyższe Właścicielowi, w celu usunięcia konta na zasadach określonych w § 5 ust. 5 zdanie drugie Regulaminu.

5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 21.04.2021 r.

Aktualne numery
01/2022
10/2020 - specjalny
Kalendarium
Styczeń
18
W 1921 r. urodził się Yōichirō Nambu, amerykański fizyk pochodzenia japońskiego, laureat Nagrody Nobla.
Warto przeczytać
Natura szaleje. Gdy dojdziemy do podstawowych praw fizyki, do samego fundamentu, znajdziemy się w domenie szaleństwa i chaosu, gdzie wiedza staje się wyobraźnią i odwrotnie. To miejsce, w którym na każdym kroku czają się wszechświaty równoległe i zadziwiające paradoksy, a przedmioty nie muszą zważać na przestrzeń ani czas.

Logowanie

Nazwa użytkownika

Hasło

dodano: